Doelstelling/beleid

 

De stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat stelt zich ten doel het bevorderen van een ongehinderde beroepsuitoefening door advocaten die zich, waar ook ter wereld, onder repressieve regimes richten op de verdediging van of bijstand aan cliënten bij wie de mensenrechten in het geding zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door alle middelen die zij dienstig acht, waaronder:
– de jaarlijkse organisatie van de Dag van de Bedreigde Advocaat, waarbij advocaten in toga wereldwijd demonstreren bij ambassades;
– het gedurende het lopende jaar onderhouden van internationale contacten;
– het bevorderen van samenwerking van mensenrechtenorganisaties, advocaten, ambassades en andere betrokkenen, alsmede
– het continu onderhouden van een (of meer) speciale informatie- en discussiewebsite(s).

De contacten die gelegd zijn met bedreigde advocaten en hun families hebben tot persoonlijke relaties geleid. Verder wordt waar mogelijk getracht persoonlijke hulp te verlenen, materieel en immaterieel: door bezoeken aan gevangenissen, ontmoetingen met familie, informatieve acties ter plaatse, het regelen van procesobservatie, et cetera.

Jaarcijfers

 

De geldmiddelen der stichting worden verkregen door donaties, schenkingen, subsidies, legaten of erfstellingen, vergoedingen en andere baten.
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. De beheerskosten voor de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting financiële verantwoording afgelegd. De stichting is opgericht in november 2014.
Het RSIN (fiscaal nummer) is 854527916.
De jaarrekening over 2016 vindt u hier in PDF-formaat.
De jaarrekening over 2017 vindt u hier in PDF-formaat.

 

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit

mr. A.Chr.Blom voorzitter
mr. S.M. Gaasbeek-Wielinga secretaris
drs. H.L.H.M. Custers penningmeester
mr. F. Ureel lid

Alle bestuurders zijn vrijwilligers. Dat betekent dat zij geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

 

Comité van Aanbeveling

 

prof. dr. L.F.M.Besselink hoogleraar Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, afdeling geesteswetenschappen
mr. J.H.Brouwer voormalig landelijk deken van de Orde van Advocaten, voorzitter Stichting Advocaten zonder Grenzen, erevoorzitter van de International Criminal Bar
prof. Bill Bowring advocaat te Londen, hoogleraar aan de School of Law Birkbeck College, University of London, bestuurder van de LLM/MA in Human Rights
mr. B. Dittrich voormalig advocaat en rechter te Berlijn, voormalig parlementslid, thans direkteur pleitbezorging Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Program, Human Rights Watch
mr. B. Favreau advocaat te Bordeaux, oud-deken van de Orde van Advocaten te bordeaux, oprichter en voorzitter van de IDHAE
mr. Wolfgang Kaleck voormalig advocaat te Berlijn, secretaris en mede-oprichter van het European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
prof. P. J. van Koppen hoogleraar rechtspsychologie aan de VU te Amsterdam Rechtsgeleerdheid

 

Ondersteunende organisaties

 

The Association European Democratic Lawyers www.aeud.org
The European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights www.eldh.eu
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland www.vsanadvocaten.nl
Lawyers for lawyers www.lawyersforlawyers.nl
Colombia Caravana UK Lawyersgroup www.colombiancaravana.org.uk
European Bar Human Rights Institute www.idhae.org
Avocats sans Frontières www.asf-network.org

Vriend/ondersteuner worden

 

De stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat is volledig afhankelijk van giften. Wilt u ons helpen en vriend of vriendin worden van onze stichting, neem dan contact met ons op via e-mail: hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl.

Aan de Vriendschap van de stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat zijn geen voorwaarden verbonden.
De jaarlijkse bijdrage die wij van vrienden en vriendinnen vragen is minimaal € 10,- per jaar, maar u mag natuurlijk meer geven.

Stichting Dag Bedreigde Advocaat
NL84 ABNA0450 3836 28
BIC ABNANL2A

 

Contactgegevens

Stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat
Nieuwe Gracht 5a
2011 NB Haarlem
(023) 531 86 57
hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl